1 Rekisterinpitäjä


Makua Foods Oy, Työpajatie 24, 06150 Porvoo
p. 09 4319 0060


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Pekka Wikstedt


3 Tietosuojavastaava


Tietosuojavastaavana Makua Foods Oy:ssä toimii Pekka Wikstedt


4 Rekisterin nimi


Makua Foods Oy:n asiakasrekisteri


5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä,
muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.


6 Rekisterin tietosisältö


Rekisteri pitää sisällään Makua Foods Oy:n asiakkaiden tietoja, joita ovat yrityksen nimi ja y-tunnus,
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot sekä toimitusehdot ja -tavat.


7 Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.


8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Makua Foods Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Makua Foods Oy:n kumppaneille. Makua Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää
Makua Foods Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Makua Foods Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Makua Foods
Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.


9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle


Makua Foods Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Makua Foods Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Makua Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on
tähän tarkoitukseen antanut Makua Foods Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Makua
4
Foods Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut
riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.


10 Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
sekä liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta seuraavaan osoitteeseen:
Makua Foods Oy
Pekka Wikstedt
Työpajatie 24
06150 Porvoo


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista


Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.


13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika


Makua Foods Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Makua Foods Oy:tä poistamaan
häntä koskevat tiedot. Tiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen
on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Makua Foods Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on
hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.


14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä


Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 28.12.2020